Pravila in pogoji nagradnih iger

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER PODJETJA Pro-bat d.o.o. (v nadaljevanju "pravila nagradne igre")

Probat doo  https://www.facebook.com/probat.si/

 1. Organizator nagradnih iger: Organizator nagradnih iger je podjetje Pro-bat d.o.o., IOC Zapolje III 8, 1370 Logatec, ID za ddv: SI28301285 v nadaljevanju »Pro-bat d.o.o.« oz.»organizator«).
 2. Posredovanje podatkov: Nagradne igre niso na nikakršen način povezane, sponzorirane, podprte ali organizirane s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradnih igrah bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradnih iger je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@pro-bat.si
 3. Privolitev: S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.
 4. Namen nagradne igre: Namen nagradne igre je promocija podjetja Pro-bat d.o.o. in izvajanje trženjskega komuniciranja.
 5. Trajanje posamezne nagradne igre: Trajanje nagradnih iger je opisano v objavi posamezne nagradne igre.
 6. Sodelovanje v posamezni nagradni igri: Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@pro-bat.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.
 7. Potek nagradnih iger: V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da všečka Facebook stran Probat doo https://www.facebook.com/probat.si/ in všečka objavo, ki je predmet posamezne nagradne igre ter objavi komentar. Posamezen udeleženec lahko v posamezni nagradni igri odda komentar večkrat, izžreban pa je lahko samo enkrat.
 8. Izbor nagrajenca: Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja v 3-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre izžrebala enega (1) nagrajenca. 3-članska komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen. Komisija bo dodatno izbrala enega rezervnega nagrajenca, ki bo nagrado prejel v primeru, da se bo prvotno izbrani nagrajenec nagradi odpovedal, ne bo izpolnil vseh pogojev nagradne igre, ali pa se ne bo oglasil v roku 3 dneh po objavi nagrajenca.
 9. Nagrada: Podjetje Pro-bat d.o.o. bo v okviru posamezne nagradne igre podelilo nagrado, opisano v posamezni objavi na FB strani, vključno z njeno vrednostjo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.
 10. Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade: Nagrajenec bo o izboru obveščen v roku 3-ih delovnih dni po zaključku nagradne igre, z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook (pod objavo nagradne igre). Organizator bo nagrajenca pozval, da se oglasi z zasebnim Facebook sporočilom in mu poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Organizator bo nagrajencu posredoval tudi - vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov, davčna številka) in obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Izpolnjene in podpisane dokumente mora nagrajenec posredovati na naslov info.@pro-bat.si najpozneje v roku 24-ur od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »DRUŽABNA OMREŽJA«. V primeru, da se nagrajenec v roku 3 dneh po objavi nagrajenca ne bo oglasil organizatorju in mu posredoval obrazca »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook strani Pro-bat doo.
 11. Obdavčitev nagrade: Podjetje Pro-bat d.o.o. bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.
 12. Odgovornost: Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.
 13. Izključitev iz nagradne igre: V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več Facebook profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.
 14. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov: S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Podjetje Pro-bat d.o.o. se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 15. Objava pravil: Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani podjetja Pro-bat d.o.o. Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana 29.4.2019.