OBROKI PRI ROKI - Summit leasing Slovenija

Kalkulator hitrega kredita

DOLOČILA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV HITREGA KREDITA
Določila in pogoji veljajo za hitri potrošniški kredit kreditodajalca Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
Osnovni pogoji kreditojemalca za sklenitev kreditne pogodbe.

Hitri kredit lahko pridobi fizična oseba, ki:
- je stara vsaj 25 let (za kredite do 3.000,00 EUR) oz. vsaj 18 let (za kredite do 15.000,00 EUR) in ne več kot 80 let;
- ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS);
- je državljan RS (za kredite do 3.000,00 EUR);
- je redno zaposlena v RS ali v državah EU (tudi Švica)
- je upokojenec
- je imetnik ali pooblaščenec plačilnega računa (v nadaljevanju TRR)3
- ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja pravilnosti vnosa telefonske številke.

Hitri kredit do 5.000,00 EUR lahko pridobi tuj državljan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- je fizična oseba, stara vsaj 18 let;
- ima stalno prebivališče v RS;
- je redno zaposlen pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji najmanj za čas kreditiranja in prejemaplačo v EUR;
- je imetnik ali pooblaščenec plačilnega računa (TRR), odprtega pri eni od bank v RS, ki omogoča otvoritev direktne bremenitve in kamor prejema plačo;
- ima ob sklenitvi svoj mobilni telefon za potrebe preverjanja vnosa pravilnosti telefonske številke.

Hitri kredit do 8.000 € lahko pridobijo tudi samostojni podjetniki, osebe, ki opravljajo poklic kot samostojno dejavnost, osebe, ki imajo status svobodnega kulturnega delavca in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- Predložijo dokument, iz katerega so razvidni podatki o višini prejemkov iz opravljanja dejavnosti za zadnje tri mesece pred mesecem odobritve kredita in sicer:

* obvestilo o prometu na TRR, ki ga kreditojemalec prejme od banke po pošti na dom ali
* izpisek prometa na TRR iz e-bančništva ali
* drug dokument, ki ga izda matična banka kreditojemalca.
- Poslujejo najmanj eno leto;
- Osnova za določitev kreditne sposobnosti je 90 % povprečnega mesečnega priliva najmanj v višini minimalne bruto plače.

Lastnosti hitrega kredita
1. Minimalni znesek kredita je 100,00 EUR, maksimalni znesek 15.000,00 EUR.
2. Minimalni obrok je 10,00 EUR, maksimalni je 20 % plače oz. pokojnine (vsota vseh obrokov pri SLS).
3. Odplačilna doba: od 3 do 84 mesecev.
4. Obrestna mera: 8 %4
5. Stroški odobritve in zavarovanja terjatev so vključeni v obroke.
a. Stroški odobritve: 1,5 %5
b. Stroški zavarovanja: 2,98 %-5,89 %
6. Kredit se mesečno odplačuje z direktno obremenitvijo transkacijskega računa (TRR).
7. Seštevek kreditne izpostavljenosti kreditojemalcev pri Summit Leasing Slovenija ne sme presegati Postopek odobritve kredita

Postopek odobritve kredita

Na prodajnem mestu
Pred odobritvijo kredita kreditni posrednik kreditojemalca osebno identificira in preko aplikacije izvede poizvedbo v zbirki osebnih podatkov zadolženosti (SISBON). Podatki o kreditojemalcu se vnesejo v spletno aplikacijo, ki je dostopna preko spletne strani Summit Leasinga z uporabniškim imenom in geslom. Za poizvedbo mora kreditni posrednik vnesti podatke kreditojemalca (ime, priimek, davčno številko in EMŠO). V kolikor je preverjanje uspešno in je kupec predložil zahtevano dokumentacijo, se postopek nadaljuje z vnosom ostalih podatkov kreditojemalca in kreiranjem kreditne pogodbe. V primeru, da je preverjanje neuspešno, kreditni posrednik usmeri kreditojemalca na Summit Leasing Slovenija, na oddelek za potrošniške kredite. 3.000,00 EUR pri kreditih brez dokumentacije oziroma 15.000,00 EUR pri kreditih z dokumentacijo.

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe do 3.000,00 EUR
VSI
1. Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki
kartice) ob identifikaciji.
2. Davčna številka
3. Bančna kartica

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe do 8.000,00 EUR:
VSI
(osnovna dokumentacija)
Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice) ob identifikaciji.
Davčna številka
Bančna kartica
Bančni izpisek:
zadnji originalni bančni ali
originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz
naslova zadnje plače ali
originalni izpis iz internetnega poslovanja v .pdf obliki, ki je lahko:
• izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
• izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni);
• do 15. v mesecu lahko predloži izpisek za pretekli ali predpretekli mesec, po 15. pa izpisek preteklega meseca.

ZAPOSLENI
Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, mora kreditojemalec predložiti še ujemajočo plačilno listo za priliv z izpisa. Kot del priliva se upoštevajo tudi materialni stroški v obliki nazivov na bančnem izpisku: MATERIALNI STROŠKI, DODATKI, PREVOZ IN PREHRANA. Če na izpisku stroški niso zabeleženi v obliki teh nazivov, je potrebno predložiti ujemajočo plačilno listo.


OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU
Osebe na porodniškem dopustu morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov predložiti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi najmanj za čas trajanja kreditiranja (ne sme biti starejše od 31 dni).

ZAPOSLENI V TUJINI
To so osebe, zaposlene pri delodajalcu, ki ima sedež na območju držav članic EU ali Švice in prejemajo plačo v EUR. Kreditojemalec plačo prejema na TRR v Sloveniji ali na TRR v državi članici EU. Poleg osnovne dokumentacije mora priložiti še originalno plačilno listo, s katere je razvidno nakazilo plače na TRR, ki ustreza prilivu na bančnem izpisku.

TUJI DRŽAVLJANI
Poleg izpiska mora kreditojemalec predložiti še plačilno listo, ki se ujema z nakazilom na izpisku, potrdilo o prijavi stalnega prebivališča in potrdilo delodajalca ali pogodbo o zaposlitvinajmanj za čas kreditiranja. Plačo mora prejemati na TRR, odprt v Sloveniji. Kredit lahko sklene v maksimalnem znesku 5.000,00 EUR.

UPOKOJENCI
Če na izpisu ob prilivu ne piše POKOJNINA ali ZPIZ ali PENZ, predloži še odrezek, ki ga prejme iz ZPIZ-a.

UPOKOJENCI, PREJEMNIKI RENTE in/ali POKOJNINE IZ TUJINE
Poleg dokumentacije za upokojence, mora kreditojemalec dodati še originalno odločbo ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje
pokojnine.

UPOKOJENEC, KI NI DRŽAVLJAN RS: Na izpisku mora biti viden priliv pokojnine, nakazane s strani ZPIZ na TRR odprt v RS, predložiti mora tudi dovoljenje za stalno prebivanje v RS. Kredit lahko sklene v maksimalnem znesku 5.000,00 EUR.

ZDRUŽEVANJE PREJEMKOV
Velja za vse, razen za tuje državljane in upokojence, ki niso državljani RS. Kreditojemalec predloži dokumentacijo, ki je
potrebna za vsak priliv posebej.

ZASEBNIKI

Bančni izpisek za zadnje 3 mesece iz katerega so razvidni podatki o višini prejemkov iz opravljanja dejavnosti in posluje najmanj eno
leto. Osnova za določitev kreditne sposobnosti je 90 % povprečnega mesečnega priliva najmanj v višini minimalne bruto plače.

Dokumentacija za sklenitev kreditne pogodbe do 15.000,00 EUR:

VSI (osnovna dokumentacija)

Osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje (v obliki kartice).
Davčna številka
zadnji originalni bančni ali originalno potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače ali originalni izpis iz internetnega poslovanja v .pdf obliki, ki je lahko:
• izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali
• izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec (zadnja postavka ni starejša od 31 dni).
Maksimalna skupna mesečna obremenitev kreditojemalca je 50 % osnove za določitev kreditne sposobnosti. Od osnove za določitev kreditne sposobnosti, zmanjšane za skupno mesečno
obremenitev, mora ostati najmanj znesek v višini 500,00 EUR.

ZAPOSLENI V RS

Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh mesecih in plačilno listo, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem mesecu in na kateri je znesek nakazila na TRR enak znesku priliva na izpisku.

OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh mesecih. Obvestilo Centra za socialno delo le v primeru, da iz izpiskov ni razvidno, da gre za priliv iz naslova starševskega nadomestila ter potrdilo delodajalca o zaposlitvi za čas kreditiranja.

ZAPOSLENI V TUJINI

Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh mesecih in plačilno listo, ki jo je kreditojemalec prejel v preteklem mesecu in na kateri je znesek nakazila na TRR enak znesku priliva na izpisku.

TUJI DRŽAVLJANI Ne morejo pridobiti kredita z dokumentacijo do 15.000,00 EUR.

UPOKOJENCI

Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh mesecih. Odrezek od ZPIZ-a le v primeru, da iz izpiskov ni razvidno, da so prilivi bili nakazani s strani ZPIZ-ja.

UPOKOJENCI, PREJEMNIKI RENTE in/ali POKOJNINE IZ TUJINE
Dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o višini prilivov v zadnjih treh mesecih in originalna odločba ali drugi dokument, iz katerega je razviden podatek o višini in datumu izteka prejemanja rente in/ali tuje pokojnine.

ZDRUŽEVANJE PREJEMKOV Ni možno pri pridobivanju kreditov z dokumentacijo do 15.000,00€.

1stavno.si
01 548 34 56